top of page
Signing a Contract

מכרזים

קול קורא

מספר 2022/01

לשיתוף פעולה בפרויקטים בתחום החשמל והאנרגיה בעיר מודיעין עילית

מכרז פומבי
מספר 01/2024

להפעלת פרויקט רכב שיתופי בעיר מודיעין עילית

מכרזי כח אדם

אין מכרזים פעילים נכון להיום

טופס שאלון אישי

מאגר יועצים

לנוהל מאגר היועצים והצטרפות למאגר 

פתיחת ספק

טופס פתיחת ספק חדש

מעוניינים בפרטים נוספים? 

bottom of page