Signing a Contract

מכרזים

מכרז פומבי

מספר 2022/01

לביצוע עבודות הדבקת מודעות

על לוחות מודעות במודיעין עילית

קול קורא

מספר 2022/01

לשיתוף פעולה בפרויקטים בתחום החשמל והאנרגיה בעיר מודיעין עילית

מכרזי כח אדם

מאגר יועצים

טופס שאלון אישי

לנוהל מאגר היועצים והצטרפות למאגר 

פתיחת ספק

טופס פתיחת ספק חדש

מעוניינים בפרטים נוספים?