top of page
החברה לפיתוח מודיעין עילית

אודות החברה

החברה לפיתוח מודיעין עילית הינה חברה בת עירונית בבעלות מלאה של עיריית מודיעין עילית, ומהווה זרוע ביצועית של הרשות לסיוע בפעולות הנדרשות. פעולות החברה נעשות על בסיס רציונל עסקי, בעל מדדי הצלחה כלכליים, אופי משימתי ויעדים ברורים. החברה חדשנית ויוזמת, חושבת אסטרטגית, מתכננת ומיישמת פרויקטים תוך חשיבה לטווח רחוק. אופי ביצוע המשימות באמצעותה, מאפשר גמישות מחשבתית ואופרטיבית ומדידת תפוקות לאורך כל תהליך.

החזון לייצר בסיס כלכלי איתן לצמיחה של העיר מודיעין עילית והפיכתה לעיר איתנה ומובילה במגוון תחומים כלכליים.

הצוות

מ. אהרונוביץ

מנכ״לית

08-6668290

ש. דדון

מנהל פרויקטים

050-288-9906

ר. לשינסקי

מנהלת חשבונות

08-6668855

מ. גולדשמידט

מנהלת כספים

08-6668860

ת. בן שלום

מזכירה

08-6668850

מעוניינים בפרטים נוספים? 

Whatsapp: 08-6668850

bottom of page